Lerende organisatie
Beeld & Co is een krachtig middel dat aansluit bij de nieuwe mogelijkheden van het werken in professionele leergemeenschappen met daarbij de lessenstudie. Het is de combinatie tussen het zichtbaar maken van krachtig gedrag, het reflecteren aan de hand van beeld en het samen voorbereiden en lesgeven. Dat maakt dat deze manier van scholing en coaching ervoor zorgt dat leerkrachten en teams zich in hoog tempo kunnen ontwikkelen. Binnen een professionele leergemeenschap leren professionals door een structurele manier van samenwerken aan vooraf gestelde doelen (Lomos, Hofman & Bosker, 2011). Volgens Little (2002) is het belangrijk dat de doelen aansluiten bij een concrete context en passend zijn bij de dagelijks praktijk van de onderwijsprofessionals. Concreet betekent dit dat de PLG’s zelf hun eigen doelen opstellen op basis van de schoolbehoeften én hun eigen behoeften vanuit de praktijk.  

Systematisch werken
Er wordt op een systematische manier, volgens een vaste structuur gewerkt. De filmbeelden die gemaakt zijn, naar aanleiding van vooraf opgestelde doelen, maken de kwaliteiten en ontwikkelvragen van de professionals zichtbaar. Vanuit deze evaluatie worden vervolgstappen gezet in een concrete (les)voorbereiding die gezamenlijk door de professionals uit de PLG wordt gemaakt. De les wordt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid aangeboden door meerdere professionals, waardoor geleerd wordt van én met elkaar in het moment.

Samenwerken
Binnen een PLG gaat het om de samenwerking tussen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals, waarbij interactie, discussie en feedback als basiskenmerken worden beschouwd (Van Veen, Meirink, Zwart & Verloop, 2010). Uit onderzoek van Van Driel, Beijaard en Verloop (2001) blijkt dat professionele leergemeenschappen vooral effectief zijn als docenten vergelijkbare schooltaken uitvoeren, maar verschillende ervaringen meebrengen vanuit de praktijk.  We gaan aan het werk met heterogene groepen professionals, waarbij iedere mening telt en niemand het beter weet dan de ander. Er wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid waarbij de Beeld & Co specialist de rol van procesbegeleider heeft. Zo is een PLG na een tijdje in staat om zelfstandig te fungeren en de kwaliteitsontwikkeling zelf te monitoren. Door een heterogene groepssamenstelling kan iedere professional zijn eigen kwaliteit inzetten om een andere professionals inhoudelijk verder te brengen.

 

Wil je met mij in contact komen?

Ik kom graag met je in contact.